Værditabsordningen

Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet ”VE-loven”)
- LBK nr. 1791 af 02/09/2021

Værditabsordning

Følgende vilkår forventes at gælde for værditabsordningen:

 • I princippet er alle lokale borgere omfattet af ordningen. Det afgørende er, om der sker en værdiforringelse på mere end 1 procent af beboelsesejendommens værdi. Der er således ingen geografisk afgrænsning af, hvem der kan få værditabserstatning.
 • Hvis du selv har medvirket til værditabet, kan erstatningen nedsættes eller eventuelt helt bortfalde.
 • Kravet om annoncering bortfalder. Energistyrelsen udsender i stedet den skriftlige meddelelse om det offentlige møde med digital post til beboere i en radius af 10 km for vindmøller og i en afstand af 1,5 km fra solcelleanlæg. Ejere af beboelser, der er fritaget for digital post, vil dog modtage brevet med brevpost. På mødet vil Energistyrelsen gennemgå Værditabsordningen og hvilke ejendomme, der er berørt.
 • Send din ansøgning om erstatning for værditab til Energistyrelsen. Det skal ske senest 8 uger efter det offentlige møde. Ansøgningen om værditab foregår online på Taksationsmyndighedens hjemmeside efter afholdelse af det offentlige møde.
 • Ligger din beboelsesejendom mere end seks gange møllehøjden fra den nærmeste af de planlagte møller og/eller mere 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg, skal du betale et gebyr på 4.000 kroner, som opkræves af Energistyrelsen, når de har modtaget din ansøgning. Din ansøgning kan ikke blive behandlet, før du har betalt dette beløb.
 • Når du har anmeldt dit krav til Energistyrelsen, vil din kravanmeldelse blive registreret, og efter anmeldelsesperiodens udløb vil en kopi af anmeldelsen blive sendt til opstilleren af energiparken.
 • Hvis opstilleren og du begge har interesse i det, kan I forsøge at indgå en frivillig aftale om et erstatningsbeløb. Hvis I indgår en aftale, skal I meddele dette skriftligt til Energistyrelsen, så de kan afslutte sagen om værditab.
 • Hvis I ikke indgår en frivillig aftale, inden kommunen vedtager det endelige plangrundlag for vindmølleprojektet (lokalplan/kommuneplantillæg), vil sagen blive overdraget til Taksationsmyndigheden, som er den uafhængige, offentlige myndighed, der skal træffe afgørelse om værditabet.
 • Efter at sagen er overdraget til Taksationsmyndigheden, vil du blive kontaktet af Energistyrelsen med henblik på, at der skal gennemføres en besigtigelse af din ejendom (taksationsforretning). Dette vil ifølge den nye lov først ske efter VE-anlægget er opført.
 • Du vil få skriftlig besked om besigtigelsen senest 4 uger inden, og det forventes, at både anmelder og opstiller deltager i besigtigelsen.

Vilkårene oplistet ovenfor er ikke udtømmende eller endelige.

Salgsoption:

Med ændringerne indføres der blandt andet en salgsoption, der skal tilbydes til naboer til et VE-anlæg. Det vil sige, at opstiller er forpligtet til at købe naboens ejendom, såfremt ejeren heraf ønsker at sælge.
Følgende vilkår forventes at gælde for slagsoptionen:

 • Salgsoptionen skal alene tilbydes alle beboelsesejendomme, der er placeret indenfor 6 gange totalhøjden af en vindmølle eller i en afstand af op til 200 meter fra et solcelleanlæg, og som bliver tilkendt et værditab på over 1 % af beboelsesejendommens værdi.
 • Salgsoptionens størrelse vil ligesom erstatning for værditab blive afgjort af Taksationsmyndigheden,
 • Taksationsmyndigheden vurderer størrelsen af salgsoptionen på samme tidspunkt som vurderingen af erstatning for værditab – det vil sige efter, at VE-anlægget er etableret (efter produktion af første kWh).
 • Ejeren af ejendommen skal senest et år efter første producerede kWh meddele opstiller, om ejeren ønsker at benytte den tilbudte salgsoption.
 • Allerede udbetalt værditab på beboelsesejendommen fraregnes ved indfrielse af salgsoptionen.
 • Salgsoptionen bortfalder, hvis der bliver indgået særskilt aftale med opstiller om værditab.
 • Salgsoptionen kan beløbsmæssigt nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af beboelsesejendommen medvirker til værditabet.

Vilkårene oplistet ovenfor er ikke udtømmende eller endelige.

 • K/S Vindpark Overgaard I EWE
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • Overgaard1@ewe.dk